วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556การศึกษา ในความหมายทั่วไปอย่างกว้างที่สุดเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติสมาชิกในกลุ่ม

1.นาย จตุรพร  ไล่กระโทก      ชื่อเล่น ขวัญ   554189073     (หัวหน้ากลุ่ม)
2.นาย ณัฐพล   ยวงกระโทก   ชื่อเล่น เอ็ม    554189074     (รองหัวหน้ากลุ่ม)
3.นาย อำนาจ   ราชสิงโห       ชื่อเล่น แฟน   554189065     (เลขาณุการ)
4.นาย ธีระภัทร  บุญสว่าง        ชื่อเล่น มด              -            (คนเก็บฟืน)